.
 


 
 
ออกแบบและให้คำปรึกษา
บริการวางระบบรักษา
ความปลอดภัย
 
 
ระบบโทรทัศน์วงจรปิด
ระบบดิจิตอล
 
 
กล้องโทรทัศน์ระบบเครือ
ข่าย IP Network
Camera
 
ระบบควบคุมการเข้าออก
ประตูอาคาร
 
 
เครื่องอ่านลายนิ้วมือ
Fingerprint reader
 
 
 
เครื่องอ่านลายนิ้วมือ
และอุปกรณ์ RFID
 
 
เครื่องอ่านโครงสร้างมือ
Hand Key Reader
 
 
เครื่องอ่านบัตรและบัตร
HID RFID 125KHz
และ 13.56MHz
 
บัตร HID RFID 125KHz
และ Mifare 13.56 MHz
 
 
บัตรและแทก RFID Card
&Tag ของ PROMAG
 
 
 
เครื่องอ่านบัตรและบัตร
RFID ของ PROMAG
 
อุปกรณ์แปลงสัญญาณ
LAN, Serial Bus
 
 
 
 
 
 


IPM Technovation Company Limited
115 Phaholyothin 54/4 Yak 3-4 Khankhi 2, Saimai, Saimai Bangkok 10220 Tel : 02 041 6911 Fax 02 041 6200

© Copyright IPM Technovation Company Limited 1995-2015