Products Birdscarer

Bird Scarer / อุปกรณ์ไล่นก / ปืนไล่นก / เครื่องเลียนเสียงปืนใหญ่สำหรับไล่นกสำหรับสนามบินและพื้นที่เกษตรกรรมจากประเทศเนเธอร์แลนด์
ZON  Propane
Canon from Holland

ปืนไล่นก
พร้อมขาตั้ง

ZON Mark 4

อุปกรณ์เสริมปืนไล่นก 

ปืนไล่นก EL-08

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ปืนไล่นกรุ่น ZON Mark 4 ชุดมาตรฐานมาพร้อมขาตั้งขนาดสูง 1 ฟุต, เครื่องหนึ่งสามารถควบคุมป้องกันพื้นที่ 1 – 5 เอเคอร์ ( 1 - 12 ไร่ )
ขึ้นอยู่กับรูปทรงและลักษณะของภูมิประเทศ, เครื่องของ Zon จึงเป็นทางเลือกที่ดีในการป้องกันพื้นที่ผลิตผลทางการเกษตรจากนกหรือ
สัตว์ที่จะเข้ามารบกวนIPM Technovation Company Limited
115 Phaholyothin 54/4 Yak 3-4 Khankhi 2, Saimai, Saimai Bangkok 10220 Tel : 02 041 6911 Fax 02 041 6200

© Copyright IPM Technovation Company Limited 1995-2015